Thursday, 31 January 2013

TINTIN CAR - CHECKER TAXI จากตอน TINTIN IN AMERICA

รถโมเดล Checker Taxi ปี 1930 ปรากฎอยู่ในการ์ตูนการผจญภัยของ Tintin ตอน  “Tintin in America” หน้า 4 โดยมี Tintin และ Snowy ยืนอยู่ด้านข้างขวาของรถ Taxi ซึ่งมีคนขับภายใน บรรจุในกล่องภายนอก และกล่องพลาสติกใส บนฐานสีน้ำเงินมีชื่อตอนที่รถคันนี้อยู่ในเรื่องและฉากหลัง พร้อม Cerfiticate ของรถ Taxi คันนี้ ผลิตโดย Edition Atlas ฝรั่งเศส ปี 2004 ในจีน


No comments: