Saturday, 23 July 2011

TOMICA DANDY

Tomica Dandy คือรถเหล็กที่มีสเกลใหญ่กว่า Tomica ปกติ เริ่มผลิตในปี 1972 ถึงปี 1993 เป็นรถเหล็กที่ผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมด ในปี 1977 เริ่มผลิตโมเดลที่เป็นรถต่างประเทศ ในปี 2001 Tomy ผลิต Dandy 6 แบบ จำนวนจำกัด ไม่มีข้อความ Dandy ที่ใต้ท้องรถ ใช้ชื่อร่นว่า Limited "S" Series, จำนวนการผลิตของ Dandy ก็น่าจะพอๆ กับ Tomica ขนาดเล็ก จนถึงปี 93 ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 400-500 แบบ

No comments: