Saturday, 26 December 2009

TOMICA - TOYOTA WILL VIรถเหล็ก Tomica No.27 Toyota Will VI ผลิตในประเทศจีน ปี 2000 ความยาว 6.1 ซม. ตัวรถสีตองอ่อน ใต้ท้องสีดำ กระจกใส ภายในสีเทา กระโปรงหน้ารถ เปิด-ปิดได้

No comments: