Saturday, 12 December 2009

รถโฟล์กเต่าของแถมจากหนังสือ DIECAST COLLECTOR เล่มแรก

รถเหล็ก Lledo -1952 VW Beetle ชุด Promotional Model ผลิตมาจำนวนไม่มากนักพร้อมกับวารสาร Diecast Collector เล่มแรกในปี 1996 ความยาว 9.4 ซม. สีแดง กระจกใส ภายในสีดำ บรรจุในกล่อง

No comments: